Prawidłowa organizacja szkolenia BHP

 • Sharebar

Zgodnie z art. 2373 & 2 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek organizować dla pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych, jeśli ten nie posiada ukończonego szkolenia adekwatnego do stażu pracy i powierzonego mu stanowiska.

Dla kogo szkolenie?

Każdy nowo zatrudniony pracownik musi ukończyć wstępne szkolenie BHP, które składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Podobnie szkolenie wstępne musi odbyć pracownik, który został przeniesiony na inne stanowisko lub zakres jego obowiązków uległ zmianie, nawet jeśli jego zaświadczenie o ostatnio ukończonym szkoleniu jest nadal aktualne. Natomiast pracownicy już zatrudnieni i niezmieniający stanowiska ani zakresu obowiązków kierowani są na okresowe szkolenia BHP.

Zwolniony ze szkolenia może być pracownik, który podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy przed podpisaniem umowy – czyli w sytuacji zawarcia kolejnej umowy o pracę przedłużającej zatrudnienie.

Kto prowadzi szkolenie?

Za organizację szkolenia BHP odpowiedzialny jest pracodawca i odbywa się ono na jego koszt oraz w godzinach pracy pracownika. Natomiast podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkolenia jest:

 • pracodawca lub pracownik wskazany przez pracodawcę – pod warunkiem, że posiadają oni właściwe uprawnienia,
 • jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia musi zapewnić jego uczestnikiem programy właściwe dla rodzaju szkolenia oraz materiały dydaktyczne niezbędne dla prawidłowej realizacji założeń wynikających z programu. Jeśli szkolenie odbywa się w formie kursu, seminarium czy instruktażu niezbędne jest również zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych. Natomiast w przypadku szkolenia realizowanego w formie kształcenia kierowanego, które polega na samodzielnej nauce pracownika w oparciu o przekazane mu materiały, konieczne jest zapewnienie konsultacji z osobami prowadzącymi szkolenie. Bardzo często ta forma szkolenia realizowana jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika wymaganych na danym stanowisku i w określonym zakładzie pracy:

 • informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy,
 • informacji o czynnikach środowiska pracy związanych z zajmowanym stanowiskiem i występujących w bezpośrednim otoczeniu,
 • informacji o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracy na powierzonym stanowisku,
 • informacji o sposobach ochrony przed zagrożeniami i sposobie postępowania w warunkach awaryjnych,
 • informacji o sposobie postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy – udzielenie pierwszej pomocy i poinformowanie właściwych osób o zdarzeniu.

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia są bardzo ważne zarówno dla bezpieczeństwa samego pracownika, jak i osób z nim współpracujących.

Jaka obowiązuje dokumentacja?

Ukończenie szkolenia pracownik musi potwierdzić na piśmie, zaświadczając w ten sposób, że zapoznał się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokumentacja ze zrealizowanego szkolenia powinna zostać umieszczona w aktach osobowych pracownika.

Źródło informacji: http://www.delphi.edu.pl/elerning.html

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Podobne wpisy:

 1. Szkolenia BHP i odzież robocza
 2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 3. Komu zlecić szkolenia bhp?
 4. Szkolenia BHP w przedsiębiorstwie
 5. BHP a oświetlenie
Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.