Podział gospodarki według PKD 2007

porady biznesowe
  • Sharebar

PKD, czyli Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej nazywa się usystematyzowany i zhierarchizowany zbiór wszystkich działalności społeczno-gospodarczych, które są realizowane przez polskie podmioty gospodarcze.

Same rodzaje działalności są określane na trzech płaszczyznach: przeważające, drugorzędne oraz pomocnicze. I tak pierwszą sekcją w PKD 2007 jest sekcja A, obejmująca rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo a także rybactwo. Wszystkie kody PKD zostały ułożone poprzez wykorzystanie pięciu poziomów klasyfikacyjnych: sekcji i podsekcji, działów, grup, klas a także podklas.

Pierwszym działem są uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt a także łowiectwo (wraz z działalnością usługową). Można tutaj wyróżnić takie grupy jak: rozmnażanie roślin, hodowla zwierząt czy łowiectwo. Drugim działem jest leśnictwo i pozyskiwanie drewna, trzecim – rybactwo.

Sekcja B obejmuje kody PKD oznaczające górnictwo i wydobywanie. Każdy dział w tej sekcji obejmuje wydobywanie innego surowca. Kolejna sekcja (C) określa przetwórstwo przemysłowe, wśród których można wyróżnić: produkcje artykułów spożywczych, napojów, papieru, chemikaliów, farmaceutyków, metali, komputerów i urządzeń elektrycznych, samochodów i innego sprzętu transportowego, wyrobów tytoniowych, tekstylnych, odzieży, skór, wyrobów drewnianych oraz mebli.

Sekcja D obejmuje wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę a także powietrze. Sekcja E to nic innego jak po prostu dostawa wody i gospodarka ściekami oraz odpadami (wraz z rekultywacją).

Sekcja F – budownictwo obejmuje: roboty budowlane a także inżynierię lądową oraz wodną. Sekcja G to różnoraki handel hurtowy oraz detaliczny dotyczący pojazdów. Transport oraz gospodarka magazynowa znajduje się natomiast w sekcji H.

Sekcja I – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. Informacja i komunikacja znajdują się w sekcji J. Kolejne dwie sekcje to działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości. W Sekcji M znajdziemy działalność profesjonalną, naukowa i techniczną.

Sekcja N i O – administracja, P – edukacja, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – kultura, rekreacja i rozrywka oraz S, czyli pozostała działalność usługowa. Sekcja T obejmuje gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników a U – organizacje i zespoły eksterytorialne.

VN:F [1.9.17_1161]
Ocena: 0.0/5 (0 oddanych głosów)

Brak podobnych wpisów.

Komentarze i pingowanie jest obecnie wyłączone.

Komentarze są wyłączone.